Autor Wątek: LONG RANGE MYKITA. 25-06-2016 Strzepcz  (Przeczytany 1866 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Globus

  • kaliber forum .25"
  • **
  • Wiadomości: 76
  • dostał głosów akceptacji 4
LONG RANGE MYKITA. 25-06-2016 Strzepcz
« dnia: 01 Czerwca 2016, 22:48 »
Zapraszam do udziału w zawodach strzeleckich w praktycznym strzelaniu z karabinu na dystansach od 5 do 1000 m.
Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Kryza oraz Fundacja Ekspertów Jednostek Antyterrorystycznych AT.

https://www.facebook.com/Long-Range-Myk ... 102312282/

Miejsce: Ośrodek Szkoleń Poligonowych w Strzepczu.
Data: 25 czerwca 2016 r.
Wpisowe: 150 pln (w cenie wpisowego ubezpieczenie NNW)REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
LONG RANGE
MYKITA


1.   Postanowienia ogólne
1.1   Celem zawodów LONG RANGE MYKITA jest propagowanie praktycznych, precyzyjnych strzelań karabinowych na długich dystansach, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk strzeleckich oraz integracja środowiska strzeleckiego. W trakcie zawodów zostanie wyłoniony najlepszy strzelec.
1.2   Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki Kryza oraz Fundacja Ekspertów Jednostek Antyterrorystycznych AT.
1.3   Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2016 r. na terenie Ośrodka Szkoleń poligonowych w Strzepczu.
1.4   Broń:
–   Karabin centralnego zapłonu (repetier lub semi-auto) dopuszczony. Kaliber od .223 do .338 LM
1.5 W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej, które zarejestrowały się w wyznaczonym terminie i opłaciły wpisowe.
2. Zasady bezpieczeństwa
2.1   Zawodnicy zobowiązani są do:
–   przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
–   postępowania zgodnie z regulaminem zawodów oraz opisami torów
–   zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami FAIR PLAY.
2.2   Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do używania środków ochrony wzroku i słuchu.
2.3   Każdą broń w czasie zawodów należy przenosić rozładowaną tzn.:
–   bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej broni;
–   bez podpiętego magazynka,
–   z lufą skierowaną w górę lub w dół
–   zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub włożoną flagą bezpieczeństwa w komorę nabojową.
–   broń można także przenosić w futerałach lub pokrowcach. Jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub w strefie bezpieczeństwa (SB).
2.4   Strefa bezpieczeństwa (SB) – wyraźnie oznakowane, bezpieczne miejsce przeznaczone do prób, ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw broni. Zakazane jest operowanie w niej jakąkolwiek amunicją, jej częściami (np. łuskami) lub atrapami pod groźbą dyskwalifikacji.
2.5   Broń zabezpieczona – broń, w której nastawne bezpieczniki inne niż chwytowe są włączone.
2.6   Broń rozładowana – broń, w której komora nabojowa jest pusta oraz nie jest do niej podłączony magazynek.
2.7   Przebieg toru – trwa od momentu komendy sędziego: „Gotowość” oraz następującego po niej sygnału dźwiękowego timera do momentu ogłoszenia, przez sędziego, komendy „Koniec – przerwij ogień”
3.   Broń i wyposażenie zawodnika
3.1   Obowiązkowe minimalne wyposażenie zawodnika na czas zawodów:
–   broń
–   ochrona wzroku i słuchu
–   pastorał myśliwski lub monopod
–   min. 40 sztuk amunicji do karabinu, aby prawidłowo ostrzelać wszystkie cele.
3.2   Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w czasie zawodów. Każdy element wyposażenia i broni używany przez zawodnika w czasie zawodów musi być w pełni sprawny, tak aby zawodnik w pełni je kontrolował a tym samym nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników zawodów.
3.3   Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz regulaminu strzelnicy.
3.4   W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni – zmiana broni może nastąpić wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego.
3.5   W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem zawodów, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
3.6   Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej niedozwolonej do strzelań sportowych.
3.7   ZAWODNIK STAWIAJĄC SIĘ DO ODPRAWY TECHNICZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURENCJI, ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ CAŁE WYPOSAŻENIE DO PRZEBIEGU WSZYSTKICH KONKURENCJI. ZAWODNIK MUSI MIEĆ JE PRZY SOBIE PRZEZ CAŁY CZAS ZAWODÓW.
WYPOSAŻENIE TO BĘDZIE SPRAWDZANE WYRYWKOWO PRZEZ SĘDZIÓW I W WYPADKU BRAKU JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKOWEGO ELEMENTU WYPOSAŻENIA ZAWODNIK BĘDZIE OTRZYMYWAŁ KARĘ PROCEDURALNĄ LUB ZOSTANIE ZDYSKWALIFIKOWANY. PO ZAKOŃCZENIU ODPRAWY TECHNICZNEJ I ROZPOCZĘCIU STRZELAŃ, ZAWODNIK NIE BĘDZIE MÓGŁ DOBIERAĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.
3.8   Każdy element wyposażenia pozostawiony na torze strzeleckim przez zawodnika i nie odzyskany przez niego w czasie przebiegu toru zostaje uznany za utracony i nie będzie mógł być użyty w dalszych konkurencjach.
3.9   Dopuszczone jest używanie: dwójnogów przymocowanych do broni (z wyłączeniem dwójnogów do strzelań sportowych typu F-Class/Benchrest), plecaków jako podpórek pod broń itp. Zabronione jest używanie sportowych restów i monopodów montowanych pod kolbą. Dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym).
3.10   Wszelkie wątpliwości dotyczące wyposażenia będą rozwiązywane przez Sędziego Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
4   Tory strzeleckie i sposób oceniania
4.1   Tory będą wymagały od zawodników umiejętności bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią.
4.2   Tory strzeleckie będą od zawodnika wymagały m.in. umiejętności strzelania z różnych postaw, po wysiłku fizycznym, na nieznanych dystansach oraz w ograniczonym czasie.
4.3   O przebiegu toru strzeleckiego zawodnik zostanie poinformowany przed jego rozpoczęciem w sposób pisemny (karta opisu toru) lub ustny (przekazane przez sędziego prowadzącego).
4.4   Rodzaje celów wykorzystywanych w czasie zawodów
–   papierowe tarcze;
–   cele metalowe.
4.5   Wynik zawodnika na torze wyrażony jest w jednostkach czasu. Do całkowitego czasu przebiegu zawodnika dodaje się lub odejmuje wszystkie zdobyte przez niego ewentualne kary i bonusy.
4.6   Wynik uzyskany przez zawodnika na torze - wyrażony w sekundach, przelicza się na procenty w stosunku do najlepszego wyniku, w jego klasie, na danym torze, który jako punkt odniesienia wynosi 100%. Wynik procentowy oznacza ilość uzyskanych na danym torze przez zawodnika punktów (np.: jeżeli zawodnik X na torze nr 1 uzyskał łączny wynik 60 sekund, a zawodnik Y na tym samym torze uzyskał wynik 50 sekund, wówczas zawodnik Y uzyskuje 100% i odpowiednio 100 punktów, a zawodnik X 83,3% i odpowiednio 83,3 punktów).
4.7   Wynik zawodnika w zawodach uzyskuje się sumując wyniki punktowe zawodnika ze wszystkich torów. Wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej punktów. Wszystkie wyniki podawane są z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
4.8   Jeżeli zawodnik w ogóle nie przystąpi do danego toru na zawodach, wówczas uzyskuje on na nim wynik 0 punktów.
5   Dyskwalifikacja (DQ)
5.1   Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów.
5.2   Celowe pozbycie się przez zawodnika ochronników wzroku lub słuchu podczas trwania przebiegu zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją.
5.3   Dyskwalifikacja zawsze jest orzekana w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
–   „Posługiwania się bronią” poza okresem przebywania w SB lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonywania wydanych przez niego komend,
–   Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze - z wyjątkiem sytuacji, w której wylot lufy broni krótkiej zostanie skierowany w kierunku przeciwnym do kulochwytu na odległość nie większą niż 1 m od nóg zawodnika.
–   Nietrzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż strzelanie, tj. np. w czasie ładowania, wymiany magazynka, odkładania i rozładowywania broni,
–   Posługiwania się w strefie bezpieczeństwa amunicją lub jej atrapami (w tym nabojami szkolnymi, treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź zapakowanych w pudełka, załadowanymi magazynkami i ładowaczami.
–   Posiadania przy sobie innej niż rozładowanej i bez podpiętego magazynka broni w jakimkolwiek momencie poza momentem, wykonywania poleceń sędziego na torze lub dokonywania prób i ćwiczeń z pustymi magazynkami w SB,
–   Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda strzał przypadkowy. Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który został spowodowany awarią broni. Przerwany w tej sytuacji przebieg nie będzie kontynuowany (należy taki przebieg zawodnika ocenić wg stanu aktualnego) a jeżeli awarię taką potwierdzi ocena Sędziego Głównego zawodnik będzie mógł po dokonaniu niezbędnych napraw kontynuować zawody na kolejnych torach.
–   Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego zachowania, niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia, które w opinii Sędziego Głównego jest niezgodne z regulaminem.
6.   Postanowienia końcowe i załączniki
6.1   Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów.
6.2   Zawody zostaną rozegrane bez względu na panujące warunki hydrometeorologiczne.
6.3   Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
6.4   Polityka prywatności: zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych zawodów strzeleckich LONG RANGE MYKITA.

KLUB STRZELECKI
KRYZA
81-589 Gdynia ul. Rutowa 12


KONTO bankowe: mbank 96114020040000380274800989

tytuł przelewu: wpisowe zawody LR Mykita

Rejestracja:

longrangemykita@gmail.com

(Imię, nazwisko, nr pozwolenia na broń, kaliber broni, repetier/semi-auto, tel kontaktowy)

Liczba miejsc ograniczona.

Offline Globus

  • kaliber forum .25"
  • **
  • Wiadomości: 76
  • dostał głosów akceptacji 4
Odp: LONG RANGE MYKITA. 25-06-2016 Strzepcz
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2016, 22:49 »

 

Forum Strzelectwa Dynamicznego RESHOOT na Facebook'u   Liga Sportera   Pistolet_i_Rewolwer_Obronny   PROGRES-BROŃ   M-GEAR_forum   4shooter   Liga Sportera